RODO

INFORMACJA DLA PACJENTÓW GRUDZIĄDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO GRUMED W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Grudziądzkie Centrum Medyczne GRUMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „GCM GRUMED”, z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mieszka I 5, wpisane do KRS pod numerem 0000763956 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8762483981, REGON: 382143947, tel. 56 643 00 00, adres e-mail: sekretariat@grumed.pl, wpisane do rejestru podmiotów leczniczych – nr księgi rejestrowej 000000209022 w związku z brzmieniem art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) przedstawia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów GCM GRUMED:

 1. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez GCM GRUMED jest Michał Krykant, adres e-mail: michal.krykant@grumed.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów GCM GRUMED odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017, poz. 1318- zwana dalej u.p.p.).  Przetwarzanie następuje dla celów profilaktyki zdrowotnej i medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy , diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego, leczenia i zarządzania systemamii usługami opieki zdrowotnej.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wskazane w art. 26 ust. 1-3 u.p.p. oraz podmioty przetwarzające dane, zobowiązane do wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych  i technicznych, aby przetwarzanie odpowiadało wymogom aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez GCM GRUMED przez czas określony w art. 29 ust. U.p.p. tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta z wyjątkiem danych osobowych zawartych w:

  1. Dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, które są przechowywane przez 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  2. Dokumentacji niezbędnej do monitorowania losów krwi i jej składników, które są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  3. Zdjęciach rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w jakim wykonano zdjęcie;
  4. Skierowaniach na badania i zaleceniach lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego, będącego przedmiotem skierowania lub zalecenia lekarza,  2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że pacjent odebrał skierowanie;
  5. Dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 5. Pacjent, którego dane osobowe są przetwarzane przez GCM GRUMED  ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania i uzupełniania.
 6. Pacjent, którego dane osobowe są przetwarzane przez GCM GRUMED ma prawo wnieść skargę, o której mowa w art. 77 Rozporządzenia do organu nadzorczego.
 7. Podanie  GCM GRUMED przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem wykonania przez GCM GRUMED na rzecz pacjenta świadczeń zdrowotnych i wynika z brzmienia art. 24 ust. 1 u.p.p. W przypadku nie podania przez pacjenta danych osobowych GCM GRUMED nie będzie mogło wykonać na rzecz danego pacjenta świadczeń zdrowotnych.